Privacyverklaring DiŽtistenpraktijk Drenthe

DiŽtistenpraktijk Drenthe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van DiŽtistenpraktijk Drenthe dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diŽtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

DiŽtistenpraktijk Drenthe heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde Ďbijzondereí en/of Ďgevoelige persoonsgegevensí van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

DiŽtistenpraktijk Drenthe bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beŽindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

DiŽtistenpraktijk Drenthe zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). DiŽtistenpraktijk Drenthe heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

DiŽtistenpraktijk Drenthe zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft DiŽtistenpraktijk Drenthe een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DiŽtistenpraktijk Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering contact opnemen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

DiŽtistenpraktijk Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer: 06-13112400 of via email: info@dietistenpraktijkdrenthe.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door DiŽtistenpraktijk Drenthe kun u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@dietistenpraktijkdrenthe.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

empty cell below mleft menu collumn
Privacyverklaring | Voorwaarden | Alle rechten voorbehouden 2008 -